NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

November - Vintermånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


November var den nionde månaden i den gamla romerska kalendern vilket indikeras av namnet som betyder nio.

Närheten till julen och kalenderårets avslutning präglade denna månad. November innebar att hösten övergick till att bli vintertid. Praktiskt medförde månadsskiftet att en del vardagliga verksamheter som var förknippade med att höstarbetet hade avstannat och nya sysslor tog vid. Jordbruksarbetet fick vila en tid och sjöfarten upphörde eller minskades beroende på väderlek och geografiskt läge.

I socknarna gjorde man upp räkenskaper och kontrakt inför det stundande årsslutet. Novembermånaden var lämplig tid för sådana sysslor. Utearbetet var avslutat . Man hade tid att tänka efter och sansa sig i ekonomiskt hänseende.

En annan typ av redovisning var husförhören. Inför prästen och de andra byborna fick man visa sina kristendomskunskaper. November var husförhörens tid. Förhören hölls i de större gårdarna där det fanns utrymme för alla som skulle förhöras och lyssna. Prästen ställde frågor till församlingen, vanligen till ett hushåll i taget. Det ansågs vara en stor skam att inte kunna svara ordentligt på frågorna.

I bondepraktikan beskrevs månaden sålunda:

Will du weta hurudan winteren wara må,
Så skall du Allhelgona Dag i skogen gå,
Och derest en bok uppleta,
Hwarpå du det skall få weta.
Der må du dig en spån afskära.
Är han torr, warm winter will dig nära,
Men är samma spån wåt och fuktig.
Då kommer en kall winter tuktig. . .

En kort sammanfattning av bondepraktikans råd inför novembermånaden ger vid handen att man genom att gå ut i naturen att söka tecken bestämda dagar så kunde man få små tips om hur vädret skulle bli under vintern.

Förkastade dagar denna månaden var den 6 och den 18. De dagar då man inte borde åderlåta sig var den 16 och den 18 november.
 


  1. 1 november, allhelgona- eller helgonmässan. Alla Helgons dag infaller egentligen den 1 november men i enlighet med ändring av kalenderordningen är den en rörlig helgdag som firas den lördag som infaller tiden 31 oktober-6 november. Traditionen att smycka de anhörigas gravar i samband med alla helgons dag är av tämligen nytt datum. Av ännu nyare datum är firandet av Halloween i vårt land.
Allhelgonadagen ansågs i gamla tider vara den första vinterdagen då många av höstens arbeten avslutades och man övergick till att verka i det sista skedet i årscirkeln. Detta innebar även att den som så önskade kunde ta tillfället i akt för att fastlägga prognoser inför framtiden.
  2. Den 2 november ihågkom man även de vanliga döda med särskilda förböner och mässor för alla själar. Dagen kallades därför alla själars dag.
I och med att reformationen infördes blev allhelgonadagens betydelse som kyrklig högtidsdag inte längre självklar. Den blev i de flesta reformerade länder en rörlig helgdag. Det förekom även som i vårt land att dagen utmärktes som en fast dag Allhelgonadagen och som den rörliga helgdagen Alla helgons dag.
  3. Den 3 november 1918 utropas Polen till självständig republik.
  4. Den 4 november år 1912 tillkännagav det ryska hovet att tronföljaren Alexeij led av den allvarliga sjukdomen blödarsjuka.
  5. Den 5 november år 1922 finner brittiska arkeologer ingången till farao Tutankamons grav i Egypten.
Den 5 november år 1919 bildades Svenska Rädda Barnen.
  6. 6 november Gustav Adolfs dag. Numer allmän flaggdag. Denna dag blev inte minst genom den betydelse som konungens död tillmättes i folkskolans historieböcker en dag som ihågkoms av de flesta. De flesta skolbarn i seklets början kunde redogöra för de närmare omständigheterna kring Gustav II Adolfs död år 1632, bl. a. den fatala Lützendimman som vilade över slagfältet den ödesdigra morgonen när konungen fick banesåret. Dagen vördades under förra seklet på ett sätt som om den hade varit en nationaldag. Dock var det ett allmänt omtalat faktum att den sjätte november var en s. k. förkastad dag, d. v. s. en dag som inte ansågs särdeles lyckosam.
  7. Den 7 november år 1520 inleddes Stockholms blodbad. Bland de 90-talet herremän som avrättades fanns flera släktingar till Gustav Vasa. Hans mor och systrar sändes bort i dansk fångenskap.
  8. Den 8 november år 1904 valdes Theodore Roosevelt till USA:s president.
  9. Den 9 november år 1918 abdikerade den tyske kejsaren och republik utropades.
10. 10 november. Martin Luthers dag infaller den 10 november enligt vår almanacka. Dagen är en födelsedagshyllning till reformatorn som föddes detta datum år 1483. I vår nutida almanacka nöjer vi oss med förnamnet Martin och har därtill fogat namnet Martina.
Martin Luther spikade enligt traditionen upp sina 95 teser mot avlatshandeln och avlatsmissbruket på Wittenbergs kyrkport den 31 oktober år 1517. Luther dog år 1546.
11. 11 november Mårtens dag, en tradition som bekräftar vinterns ankomst i Skåne. De gamle spådde av gåsens bröstben hur vintern skulle bli. Den främre delen av benet spådde vinterns början och bakre delen av benet visade hur vinterns slut skulle bli. Vitt betydde snö och blidväder och det röda betydde frost. Mårtengås är ett kalas som ansetts vara en rest av en forntida förkristen kult. Svartsoppan beredd på gåsblod kan tolkas som ett bevis för detta. Blodet har ju alltid haft en framträdande funktion i religiösa riter.
Gåsätardagen den 11 november är tillägnad det Frankiska rikets skyddspatron S:t Martin av Tours som levde under 300-talet.
12. Den 12 november år 1900 avslutades den första av det nya seklets världsutställningar Paris. Över 50 miljoner människor hade då besökt utställningen. Elektrisk belysning var bland det som uppskattades mest av publiken.
13. Den 13 november år 1907 visar och provflyger fransmannen och cykelhandlaren Paul Cornu sin helikopterprototyp.
14. Den 14 november år 1917 inleddes revolutionär storstrejk i Finland.
15. Den 15 november år 1933 gjordes de första radiosändningarna mellan Asien och Europa. Det var Radiobolagen i Tokyo och Berlin som sände till varandra.
Nationernas förbund NF höll sitt första möte den 15 november år 1920.
16. Den 16 november år 1920. De vitas revolution i Ryssland avslutas med att general Wrangel lämnar Krim.
17. Den 17 november år 1924 återinvigdes Södertälje kanal efter fördjupning och breddning. Kanalen byggdes ursprungligen mellan åren 1806 till -19.
18. Den 18 november år 1903 godkänner USA och Panama gemensamt Hay-Varillafördraget som ger USA rätt administrera kanalen.
19. Den 19 november år 1931 Lyckades tyska forskare framställa vitamin D1 artificiellt.
20. Den 20 november år 1918 dog konstnären John Bauer i en ångbåtsolycka.
21. Den 21 november år 1914 lägger Ryske Tsaren fram integreringsplan för Finlands inlemmande i Ryssland.
22. Den 22 november år 1930 anslöt sig postmännens fackförbund till LO.
23. 23 november, Klemens dag utmärktes i gamla kalendrar med ett ankare som betydde att skeppsfartens säsong var förbi. Ankaret visade också Klemens dödssätt. S:t Klemens var biskop i Rom under den tidigkristna tiden, närmare bestämt den tredje påven efter S:t Petrus. Han dog år 101 efter det att kejsar Trajanus låtit kasta honom i havet med ett ankare som sänke. Numer härskar han inte ensam i almanackans namnlängd utan delar utrymme med Clarence.
24. Den 24 november år 1911 utkom Sven Hedins berömda bok "Från Pol till pol".
25. Den 25 november Katarinas dag. Katarinas dag markerades i bondens kalender med ett hjul. Hjulet visade att Katarina blev marterad till döds av ett hjul. Det var inte vilket hjul som helst utan ett specialkonstruerat hjul som anbringats i en konstruktion vars syfte var att förorsaka den dödsdömda ett så långdraget lidande som möjligt. I bondens almanack visade hjulet även att det var rätt tid för fruntimren att börja spinna efter denna dag.
26. Den 26 november år 1924 utropades folkrepubliken Mongoliet.
27. Den 27 november år 1895 undertecknade Alfred Nobel sitt testamente som instiftade Nobelpriset, att årligen utedelas till de mest förtjänta inom fysik, kemi, fred, fysiologi eller medicin samt litteratur.
28. Den 28 november år 1901 Återbördades och jordfästes Carl Jonas Lowe Almquists stoft på Solna kyrkogård. Almquist hade dött år 1866 och begravts i Bremen.
29. Den 29 november år 1925 utdelades för första gången Svenska Dagbladets bragdmedalj. Mottagare var löparen Sten Pelle Pettersson.
30. 30 november, andersmässan. När andersmässoskon knarrade så skall julskon slaska löd ordspråket.
Dagen firades till minnet av Andreas, S:t Petri broder. Enligt legenden begav han sig till ett område som kallades Murgundien för att hjälpa evangelisten Matteus som blivit torterad och hade fått sina ögon utstuckna. Enligt legenden bad Andreas länge och intensivt att Matteus skulle återfå synen. Han blev bönhörd och ett underverk skedde. Matteus blev seende igen.
Den 30 november 1939 utbröt Finska vinterkriget.
 

» Mer i november: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser


Fars dag

Mors dag började efter amerikansk förebild firas i Sverige år 1919 . Drygt tjugo år därefter väcktes i de svenska veckotidningarna frågan om det inte vore lämpligt att inrätta en dag då man hyllade kära far. Även detta initiativ hade amerikansk förebild.

Det amerikanska och ursprungliga morsdagsfirandet hade skapats redan år 1908 av miss Anna Jarvis som lyckades förmå kyrkan och president Wilson att fatta tycke för hennes idé. Mors dag skulle enligt Wilsons påbud firas den andra söndagen maj. De kommersiella fördelarna med mors dag var stora. Man hoppades att fars dag skulle få liknande effekter på kommersen. När Fars dag infördes år 1919 i USA var det till följd av engagemang från YMCA (KFUM). Man ville genom införandet av fars dag visa att faderns betydelse för det uppväxande släktet var betydelsefullt.

I Amerika firades Fars dag med utåtriktade verksamheter med familjeevenemang i kyrkor och teatrar. Det var familjens och familjefaderns roll i samhället som betonades.

I vårt land infördes fars dag som ett kommersiellt jippo under början av 1930-talet. Man lade tonvikt på det patriarkaliska i rollen och firade dagen den första söndagen i november, Martin Luthers och hjältekonungarna Gustav II Adolfs och Karl XII:s månad. I den anglosaxiska världen firas vanligen fars dag redan i juli.